Trang chủ

Lịch hoạt động của trường

Kết quả khảo sát chất lượng đầu năm khối 6,7,8 tháng 9 năm 2008
Ngày đăng 08/10/2008 | 12:00 | Lượt xem: 1661

UBND QuậnNgô Quyền
Trường THCS Đà Nẵng

 

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Báo cáo kết quả khảo sát chất lượng đầu năm năm học 2008 - 2009
Tháng 09 năm 2008

Khối
lớp
Môn Số HS
KT

Điểm

0 - <2

2 - <5

5 - <6.4

6.5 - <8

8-10

Số lượng

Tỷ lệ

Số lượng

Tỷ lệ

Số lượng

Tỷ lệ

Số lượng

Tỷ lệ

Số lượng

Tỷ lệ

6

Toán

326

10

3.07%

43

13.19%

30

9.20%

80

24.54%

163

50.00%

Văn

327

0

0.00%

104

31.80%

134

40.98%

79

24.16%

10

3.06%

7

Toán

373

61

16.35%

135

36.19%

68

18.23%

62

16.62%

47

12.60%

Văn

375

1

0.00%

88

23.47%

158

42.13%

107

28.53%

21

5.60%

8

Toán

346

45

13.01%

117

33.82%

42

12.14%

53

15.32%

89

25.72%

Văn

347

1

0.29%

119

34.29%

117

33.72%

87

25.07%

23

6.63%

Hải Phòng ngày 05 tháng 10 năm 2008
Hiệu trưởng

Phạm Thị Nhung