Trang chủ

Lịch hoạt động của trường

Thời khoá biểu học sinh khối 9 học kỳ I năm học 2008 - 2009
Ngày đăng 30/09/2008 | 12:00 | Lượt xem: 1689

                                         thêi kho¸ biÓu khèi 9 ( thùc hiÖn tõ 01/9/2008)
thø tiÕt 9A1 9A2 9A3 9A4 9A5 9A6 9A7 9A8 9A9
Hai 1 H§NG H§NG H§NG H§NG H§NG H§NG H§NG H§NG H§NG
2 T:Oanh V:Thanh CN:H¶i T:Hoµ T:Ch©u T:H¶i L:H»ng T:Lan CD: Lª
3 V:H.Thuý A:V©n T:Ch©u H:Thuý §:TuyÕt L:H»ng SV: Xu©n T:Lan TD: H­¬ng
4 V:H.Thuý SV: Xu©n L:Hoµ V:DiÖp H:Thuý A:V©n S:¸nh N: Nga SV:HiÒn
5 SV: Xu©n L:Hoµ V:H.Thuý SV:HiÒn T:Ch©u S:¸nh TD:H­¬ng H:Thuý V:DiÖp
Ba 1 L:Hoµ T:Oanh T:Ch©u CN:H¶i TD:Nam T:H¶i CD:Thoa A:V©n S:Mai
2 T:Oanh TD:Nam SV: Xu©n CD:Thoa T:Ch©u V:Mai CN:H¶i H:Thuý A:V©n
3 TD:Nam A:V©n TD: H¶i V:DiÖp CD:Thoa SV: Xu©n §:TuyÕt L:Hoµ H:Thuý
4 S:Mai T:Oanh L:Hoµ A: V©n N:Nga H:Thuý T:H¶i SV: Xu©n T:Nh¹n
5 T:Oanh SV: Xu©n H:Thuý L:Hoµ S:Mai T:H¶i N:Nga T:Lan V:DiÖp
1 V:H.Thuý N:Nga A:V.H­¬ng L:Hoµ V:Thanh CN:H¶i A:V©n TD:H­¬ng V:DiÖp
2 §:TuyÕt L:Hoµ V:H.Thuý T:Hoµ SV: Xu©n A:V©n H:Thuý S:¸nh CN:H¶i
3 L:Hoµ H: Thuû SV: Xu©n V:DiÖp V:Thanh N: Nga V;Lª §: TuyÕt A:V©n
4 A:V.H­¬ng S:¸nh H:Thuý S:Thanh L:H»ng TD:H­¬ng SV: Xu©n V:L£ V:DiÖp
5 H:Thuû V:Thanh S:¸nh T:Hoµ A:H»ng H:Thuý L:H»ng V:L£ T:Nh¹n
N¨m 1 CN: H¶i V:Thanh CD: Thoa V:DiÖp S:Mai §: TuyÕt V;Lª S:¸nh T:Nh¹n
2 CD:Lª V:Thanh A:V.H­¬ng V:DiÖp CN:H¶i V:Mai S:¸nh A:V©n N:Nga
3 A:V.H­¬ng §: TuyÕt V:H.Thuý N:Nga V:Thanh V:Mai V;Lª SV: Xu©n V:DiÖp
4 V:H.Thuý S:¸nh N: Nga §: TuyÕt V:Thanh CD: Lª A:V©n CD:Thoa S:Mai
5                  
S¸u 1 S:Mai H: Thuý §: TuyÕt SV:HiÒn T:Ch©u TD:H­¬ng V;Lª CN:H¶i L:H»ng
2 H:Thuû CN:H¶i T:Ch©u TD: Oanh L:H»ng V:Mai TD:H­¬ng V:L£ SV:HiÒn
3 V:H.Thuý T:Oanh S:¸nh A: V©n V:Thanh V:Mai T:H¶i L:Hoµ §: TuyÕt
4 HTV HTT HTT HTT HTV HTT HTV HTT HTV
5 HTT HTV HTV HTV HTT HTV HTT HTV HTT
B¶y 1 H§NG H§NG H§NG H§NG H§NG H§NG H§NG H§NG H§NG
2 SV: Xu©n T:Oanh T:Ch©u H:Thuý A:H»ng L:H»ng T:H¶i T:Lan T:Nh¹n
3 TD:Nam CD:Thoa V:H.Thuý S:Thanh H:Thuý T:H¶i V;Lª TD:H­¬ng L:H»ng
4 T:Oanh V:Thanh TD: H¶i T:Hoµ TD:Nam SV: Xu©n H:Thuý V:L£ TD: H­¬ng
5 N:Nga TD:Nam V:H.Thuý TD: Oanh SV: Xu©n S:¸nh T:H¶i V:L£ H:Thuý