Trang chủ

Hoạt động đoàn đội

Bảng xếp loại thi đua tháng 9 liên đội THCS Đà Nẵng
Ngày đăng 09/10/2012 | 12:00 | Lượt xem: 788

STT

Lớp

Tổng điểm

Xếp loại

Ghi chú

1

9A1

105.8

A_ B

Vi phạm nội quy

2

9A2

113.5

A

 

3

9A3

111.8

A

 

4

9A4

115.4

A+

 

5

9A5

122.3

A+

 

6

9A6

111.8

A

 

7

9A7

116.5

A+

 

8

8B1

118

A+

 

9

8B2

124.5

A+

 

10

8B3

102.2

B_C

Vi phạm nội quy

11

8B4

98.8

B_C

Vi phạm nội quy

12

8B5

125.6

A+

 

13

8B6

98.4

B_C

Vi phạm nội quy

14

8B7

122.6

A+

 

15

7C1

117.9

A+

 

16

7C2

123.3

A+

 

17

7C3

107.9

A

 

18

7C4

105.1

A

 

19

7C5

118.4

A+

 

20

7C6

131.4

A+

 

21

7C7

115.2

A+

 

22

7C8

109.9

A

 

23

7C9

127.5

A+

 

24

6D1

113.5

A

 

25

6D2

129.8

Â+

 

26

6D3

112.8

A

 

27

6D4

110.7

_ B

Vi phạm nội quy

28

6D5

118.5

A+

 

29

6D6

113.8

A

 

30

6D7

119.8

A+

 

31

6D8

112.8

A

 

32

6D9

118.8

A+