Trang chủ

Lịch hoạt động của trường

Thời khoá biểu học sinh khối 8 học kỳ I năm học 2008 - 2009
Ngày đăng 30/09/2008 | 12:00 | Lượt xem: 1746

                            thêi kho¸ biÓu khèi 8 ( thùc hiÖn tõ 01/9/2008)
thø tiÕt 8B1 8B2 8B3 8B4 8B5 8B6 8B7 8B8 8B9
Hai 1 N:DiÔm V:Len CN:H¶i V:Mai SV: Thuû V:GÊm V:T.H­êng CN:Tù §:Kim
2 V:GÊm CD: Hµ SV: Thuû V:Mai A:H.H­êng CN:Tù §:Kim H:HuÖ S:Len
3 TD: Hoa A:H.H­êng N:DiÔm H:HuÖ V:Ph­¬ng A:T.H­¬ng SV: Thuû §:Kim CN:Tù
4 A:H.H­êng V:Len V:T.H­êng T:H­êng T:Kh¸nh V:GÊm CN:Tù L:Thu V:Ph­¬ng
5 H§NG H§NG H§NG H§NG H§NG H§NG H§NG H§NG H§NG
Ba 1 CD:T.Hµ §:B.Thanh A:T.H­¬ng CN:H­¬ng T:Kh¸nh MT: Lan V:T.H­êng CD:F­¬ng H:Nhung
2 H: Nhung N: DiÔm MT:Lan A:T.H­¬ng V:Ph­¬ng T:Y Õn V:T.H­êng T:Kh¸nh A:T¸m
3 T:Thu L:Kiªn V:T.H­êng MT: Lan CN:H­¬ng H:HuÖ CD:F­¬ng T:Kh¸nh SV: Thuû
4 T:Thu CN:H­¬ng L:Kiªn  SV:Nhung V:Ph­¬ng T:Y Õn SV: Thuû MT:Lan N: DiÔm
5 L: Kiªn A:H.H­êng V:T.H­êng A:T.H­¬ng §: B.Thanh SV: Thuû A:T¸m N:DiÔm MT: Lan
1 V:GÊm §: B.Thanh T:Thanh SV:Nhung S: Len A:T.H­¬ng H: HuÖ A:T¸m CD:T.Hµ
2 CN: NghÜa MT: Lan H: Nhung CN:H­¬ng CD: Hµ V:GÊm N: DiÔm S: Len TD:Nam
3 V:GÊm TD: Nam T:Thanh §:B.Thanh A:H.H­êng H:HuÖ S: Len A:T¸m T:Nguyªn
4 §:Thanh S: GÊm A:T.H­¬ng TD: Nam CN:H­¬ng N: DiÔm TD:H­êng SV:Nhung A:T¸m
5 A:H.H­êng CN:H­¬ng §:B.Thanh N: DiÔm TD:H­êng A:T.H­¬ng MT:Lan TD:Nam T:Nguyªn
N¨m 1 CN: NghÜa T:Thu H: Nhung TD: Nam T:Kh¸nh TD:H­êng T:¸nh CN:Tù SV: Thuû
2 T:Thu H: HuÖ TD:H­êng L: Kiªn H:Nhung SV: Thuû T:¸nh T:Kh¸nh TD:Nam
3 H: Nhung T:Thu SV: Thuû T:H­êng L:Kiªn CN:Tù H: HuÖ T:Kh¸nh T:Nguyªn
4 T:Thu SV: Nhung T:Thanh T:H­êng SV: Thuû L: Kiªn CN:Tù TD:Nam T:Nguyªn
5 SV: Nga TD: Nam T:Thanh H:HuÖ TD:H­êng T:Y Õn L: Thu SV:Nhung CN:Tù
S¸u 1 V:GÊm V:Len CN:H¶i A:T.H­¬ng H:Nhung §:B.Thanh A:T¸m §: Kim V:Ph­¬ng
2 §: B.Thanh SV: Nhung A:T.H­¬ng S: GÊm N: DiÔm CD: F­¬ng TD:H­êng V:Len §: Kim
3 SV: Nga T:Thu V:T.H­êng §:Thanh V:Ph­¬ng T:Y Õn §: Kim V:Len H:Nhung
4 HTV HTT HTT HTT HHT HTT HTV HTV HTV
5 HTT HTV HTV HTV HTV HTV HTT HTT HTT
B¶y 1 S:Len A:H.H­êng CD:F­¬ng V:Mai §:B.Thanh TD:H­êng T:¸nh H:HuÖ A:T¸m
2 MT: Lan H: HuÖ S:GÊm V:Mai A:H.H­êng §:B.Thanh A:T¸m V:Len V:Ph­¬ng
3 A:H.H­êng V:Len §:B.Thanh T:H­êng MT:Lan V:GÊm T:¸nh A:T¸m L: Thu
4 TD: Hoa T:Thu TD:H­êng CD:T.Hµ T:Kh¸nh S: Len V:T.H­êng S:GÊm V:Ph­¬ng
5 H§NG H§NG H§NG H§NG H§NG H§NG H§NG H§NG H§NG